ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลตำบล
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  สำนักงานปลัด
  บุคลากร
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายกิจการสภา
  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและการเกษตร
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
  ฝ่ายควบคุมโรค
  ฝ่ายบริหารการศึกษา
  ฝ่ายส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรม
   และนันทนาการ
  กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ส่วนการคลัง
  บุคลากร
  ฝ่ายการเงิน
  ฝ่ายบัญชี
  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ส่วนโยธา
  บุคลากร
  งานก่อสร้าง
  ฝ่ายออกแบบควบคุมอาคาร
   และผังเมือง
  ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
  กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  บุคลากร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
 

 
 
 
 
    
 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า

วิสัยทัศน์  (Vision) การพัฒนา  อบต.กุดหว้า

 “อบต.กุดหว้า  เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมบูรณ์
เพิ่มพูนความรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำชื่อเสียงสู่สากล”

 คำขวัญ อบต.กุดหว้า

โคกโก่งโฮมสเตย์
ตะไลล้านตระกานตา
ไดโนเสาร์เลื่องลือ
รวยน้ำเลี้ยงชีพอ่างวังมน

มนต์เสน่ห์สาวผู้ไท
ศูนย์ปัญญาพระใหญ่
เสื้อเย็บมือสุดสวย
ผู้คนอ่อนน้อมอยู่เย็น 
   
สภาพทั่วไป
               เดิมนั้นมีฐานะเป็นสภาตำบล  ต่อมาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ามีผลให้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า ตั้งขึ้นตามประกาศลงวันที่  24  เดือน  กุมภาพันธ์  2540  มีพื้นที่  102  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  63,750  ไร่   โดยมีสำนักงานเป็นอาคารชั้นเดียว  ต่อ พ.ศ. 2543  ประมาณเดือน  มิถุนายน  2543  ได้ตั้งอาคารเอนกประสงค์ 1  ชั้น  และ ปีพ.ศ.  2548  ได้สร้างอาคารสำนักงานอีก  1  หลัง  เพื่อรองรับการทำงานและการประชุมในโอกาสต่างๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุฉินารายณ์   ห่างจากอำเภอกุฉินารายณ์ประมาณ  10  กิโลเมตร
 
 เนื้อที่ ตำบลกุดหว้ามีเนื้อที่ประมาณ    102    ตารางกิโลเมตร    หรือ    63,750     ไร่
 
 อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก
มีอาณาเขต
มีอาณาเขต
มีอาณาเขต
มีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลหนองห้าง
ติดต่อกับตำบลจุมจังและตำบลเหล่าไฮงาม
ติดต่อกับตำบลโนนยาง
ติดต่อกับตำบลบัวขาว
อ.กุฉินารายณ์
อ.กุฉินารายณ์
อ.หนองสูง
อ.กุฉินารายณ์

จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
จ.มุกดาหาร
จกาฬสินธุ์

 
 ภูมิประเทศ
      สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และที่ราบสูงเล็กน้อย ซึ่งมีหลายระดับ  ตั้งแต่ลาดขันเพียงเล็ก น้อยจนถึงลาดชันระดับปานกลาง  ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้  มีลำห้วยหลายสาย   พื้นที่ป่าไม้เป็นป่าโปร่ง มีลำห้วยซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภูเขา มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง และฝายต่างๆ พื้นที่ราบลุ่มจะเป็นทุ่งนา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่  เป็นต้น
 

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้าอำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
 
 

 สภาพภูมิศาสตร์

เป็นพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบสูงเล็กน้อย ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่ลาดขันเพียงเล็กน้อยจนถึงลาดชันระดับปานกลาง ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ ลักษณะพื้นที่ป่าไม้เป็นป่าโปร่ง มีลำธารลำห้วยซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภูเขาหลายสาย เช่น ลำห้วยแดง ห้วยช้าง ห้วยหมากขี เป็นต้น มีแหล่งน้ำที่สำคัญเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของตำบลกุดหว้า คือ อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง สำหรับพื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นต้น 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อบต.กุดหว้า  ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้มีต้นไม้หลายชนิดซึ่งถือเป็นเขตป่าอนุรักษ์  สำหรับการปลูกป่าไม้ได้มีการส่งเสริมการปลูกไม้ใช้สอย  ไม้โตเร็วเป็นการทดแทนป่าที่ถูกทำลาย
 ประชากร
      ประชากรทั้งสิ้นจำนวน 4,690  คน แยกเป็น
                         ชาย  จำนวน  2,468  คน
                         หญิง จำนวน  2,222   คน   
   
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย  40  คน/ตร.กม.  จำนวนหลังคาเรือน   1,908   ครัวเรือน
 
 จำนวนประชากรของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
 
จำนวนประชากรปี  พ.ศ.  2557 – 2558   ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
หมู่ที่   1 109 58 148 132 นายพัน แสงชมภู
หมู่ที่   2 33 21 56 68 นายทองใจ ล่าลู่
หมู่ที่   3 376 367 743 255 นายพิทยา อุทรักษ์
หมู่ที่   4 307 306 613 223 นายบุญพา บุญเสน
หมู่ที่   5 281 261 542 213 นายสมบัติ สมสวย
หมู่ที่   6 383 389 772 223 นายสำเร็จ วังคะฮาด
หมู่ที่   7 238 230 468 170 นายสวย ศรีสุภา
หมู่ที่   8 45 19 64 48 นายสมหวัง บุตรสุริย์
หมู่ที่   9 25 5 30 29 นายสมาน สาไชย
หมู่ที่   10 218 204 422 125 นายทรงวุฒิ อุทรัง
หมู่ที่   11 33 8 41 28 นายแค๊ปซูล กาฬหว้า
หมู่ที่   12 245 253 498 140 นายมนัส ทิพโชติ
หมู่ที่  13 175 101 276 254 นายศุภฤกษ์ กาใหว้า
รวม 2,468 2,222 4.690 1,908 ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2557
 
 
 
 
 
     
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.